blog

Een andere kijk op bedrijfspensioen

Stap uit het bedrijfstakpensioenfonds, krijg grip op kosten en verbeter het pensioen.

De meeste werkgevers in Nederland zitten verplicht in een bedrijfstakpensioenfonds. Dat komt veelal door de werkingssfeer van cao’s waardoor deelname verplicht is. Niet dat ik tegen bedrijfstakpensioenfondsen ben, maar ik vraag me af of deze gedwongen winkelnering nog wel van deze tijd is. Waarom mag een onderneming niet vrij zijn om zelf een keuze te maken?

Onder druk van vergrijzing en de lage rente zitten de meeste pensioenfondsen al jaren in zwaar weer. De rekening hiervoor wordt duur betaald. In de vorm van stijgende premies, een lagere opbouw en het korten van uitkeringen. Daarnaast vraag ik me af welke rol de politieke agenda van vakbonden en de oligopolie van uitvoerders in de pensioenmarkt speelt. Draagt deze bij aan flexibilisering en vrije keuze? Of houdt deze de markt in een ijzeren greep?

Een aantal jaar geleden kwam ik hierover in gesprek met Jan Snijders, toenmalig financieel directeur van de Twentse bouwer Plegt Vos. Als goed werkgever wilden zij aantrekkelijker worden op de arbeidsmarkt. Om werknemers te binden maar ook om nieuw talent aan boord te krijgen. Hiervoor was een flexibel en modern pakket arbeidsvoorwaarden nodig waarin het pensioen een prominente rol moest hebben. De werkingssfeer van de cao maakte dit echter niet mogelijk. Daar lag dan ook de uitdaging.

Omdat ik niet veel wist van de bouwsector, had ik in aanvang een traditioneel beeld. Maar dat beeld veranderde al snel toen ik Jan vroeg wat zij dan precies deden. “Vormgeven aan woon-, werk en leef plezier” was zijn antwoord. Daarop doorvragend werd mij steeds meer duidelijk dat Plegt Vos van “traditionele bouwer” was geëvolueerd tot een ontwikkelaar van nieuwe woon-, werk- en bouwconcepten. Een bedrijf waarin diepgaande kennis werd gecombineerd met technologie en waarin van de mensen werd gevraagd om op een andere manier te leren denken en werken.

Deze kennis vormde de basis om langs de meetlat van de bouw cao te leggen en al snel bleek dat een groot deel van de functies en werkzaamheden niet onder de werkingssfeer van de cao viel. Hierdoor ontstond ruimte om het pensioen en de arbeidsvoorwaarden, buiten de cao om, op een andere manier in te richten.

De volgende stap was om de specifieke wensen en behoeften in kaart te brengen en deze te vertalen naar een flexibel en modern pakket aan pensioen en arbeidsvoorwaarden. Met het pensioen als kapstok hebben we een eigen Plegt Vos pensioenfonds en een modern en flexibel pakket arbeidsvoorwaarden “gebouwd”. Daarmee werd niet alleen de wens om aantrekkelijker te worden op de arbeidsmarkt ingevuld maar werden ook de kosten verlaagd en volledig beheersbaar. Bovendien gingen ook de medewerkers er in netto loon een stuk op vooruit. Sommigen met meer dan 100 euro per maand.

Laat ik afsluiten met de boodschap dat ik niet voor of tegen cao’s ben. Mijn ervaring is wel dat werkgever en werknemers prima in staat zijn om hun eigen afwegingen te maken. Weet in dat geval dat er mogelijkheden zijn voor een andere kijk op het bedrijfspensioen.